Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Chem Care Sp. z o.o. działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności oraz deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Dodatkowo zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Chem Care Sp. z o.o.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Chem Care Sp. z o.o. , w celu realizacji przygotowania i przesłania odpowiedzi na otrzymaną od Państwa drogą elektroniczną wiadomość, wykonania zamówionej usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przed wykonaniem umowy) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze i księgowe.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Chem Care Sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracującym z Chem Care Sp. z o.o. , przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Państwa dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do załatwienia zleconej przez Państwa sprawy, wykonanej usługi czy wykonania umowy lub do wycofania wyrażonej na przetwarzanie tych danych zgody.

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy w celach związanych z:

a/ dochodzeniem roszczeń, jeśli wystąpią, w związku z wykonywaniem umowy,
b/ wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c/w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (z wyłączeniem okresu trwania ewentualnie zawartej umowy) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.